מהו תפקידה של התורה שבעל פה? מה כלול במושג הזה, ואיזה צורך היא ממלאת? מאמר פתיחה לסדרת תורה שבעל פה.

המחקר ההיסטורי הנוגע לתפילין, כמו בתחומים אחרים, מעיד על קדמות המסורות שהיו ביד חכמינו.

הראיה מהסברה לקיום התושב"ע ולסמכות החכמים. פרק ב בסדרת תורה שבעל פה.

הראיה מפסוקי "כי יפלא" לקיומו של גוף המוסמך להכריע בספקות הלכתיים ופרשניים. פרק ג בסידרת תורה שבעל פה.

התושב"ע מעבירה פרשנויות שלא נכתבו בתורה. במאמר נוכיח את הסבירות שהמסורת מהימנה. פרק ד בסדרת תורה שבעל פה.

האם חייבים לקבל את מסורת התורה שבעל פה? האם ניתן להבין את התורה שבכתב בלעדיה? פרק ה בסדרת תורה שבעל פה.

על מה מבוססת סמכותם של חכמים לגזור גזירות ולהוסיף על איסורי התורה? האם אין בכך עבירה על "לא תוסיפו"? פרק ו בסדרת תורה שבעל פה.

כיצד עלינו להתייחס לדרשות חז"ל הנראות רחוקות ביותר מפשט הפסוקים, ולפעמים סותרות את הפשט? פרק ז בסדרת תורה שבעל פה.

מהם גבולות סמכותם של החכמים בפירוש ההלכה? האם מותר להם לשנות ביודעין מהכתוב בתורה? פרק ח בסדרת תורה שבעל פה.

מי אמר שמסורת חז"ל היא הנכונה, ולא מסורות אחרות כמו אלה של הצדוקים או קהילת "ביתא ישראל" באתיופיה? פרק ט בסדרת תורה שבעל פה.

התושב"ע איננה חדשה: לאורך כל תקופת התנ"ך התקיימה פרשנות של התורה ונהגו מסורות מקובלות, שאינן כתובות בה במפורש.

לקט מובאות המוכיחות את קדמות המסורת ההלכתית והאגדית של חכמים.