מקרא וארכיאולוגיה #חוקי התורה וחוקי חמורבי


רבים מצביעים על דמיון בין המקרא לטקסטים קדומים במזרח הקדום. האם נכון הדבר, ומהו ההסבר לתופעה?