מקרא וארכיאולוגיה #אמינות היסטורית של התנ"ך


רבים מצביעים על דמיון בין המקרא לטקסטים קדומים במזרח הקדום. האם נכון הדבר, ומהו ההסבר לתופעה?